Over Type-Ocean

Licenties

Standaardversie

Dit is de online typcursus Type-Ocean, die speciaal ontwikkeld is om thuis achter je eigen computer op een prettige manier blindtypen te leren.

Scholenversie

Dit is de Standaard online typcursus, uitgebreid met een aantal lessen op school. Deze scholenversie is alleen te bestellen voor cursisten, waar extra lessen op school gegeven (gaan) worden. Via een digitale nieuwsbrief en/of flyer worden je ouder(s) en jij hierover geïnformeerd. 

Voordelen van de scholenversie:
- Vanaf de eerste les en elke les weer wordt er goed gelet op je lichaamshouding, handstand, blind en in ritme typen, zodat je de typvaardigheid goed aanleert.
- Je krijgt een planningsrooster, zodat je weet wanneer je welk huiswerk af moet hebben. Elke les wordt dit gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat je extra gemotiveerd regelmaat aanbrengt in het maken van je typwerk en daardoor niet achter gaat lopen en minder presteert, maar juist hogere scores haalt!

Leeftijdsversies 12-/12+

Type-Ocean heeft twee leeftijdsversies voor de Standaardversie en de Scholenversie. Een qua afbeeldingen speelse 12-  en een stoerdere 12+. Ook tijdens de reis kan de leeftijdsversie veranderd worden onder de knop Instellingen. 

Dyslexievariant

Voor kinderen met dyslexie is er voor beide licenties de aparte dyslexievariant. 
-  Hierin wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde letterschrift 'open-dyslexic'.
-  Er wordt ook getraind met speciale nonsense-oefeningen, die ervoor zorgen dat een woord niet als woord, maar in losse letters gelezen wordt, zodat leesfouten en dus ook tikfouten voorkomen worden. 
-  De letters van de te typen teksten worden extra groot weergegeven, zodat ze makkelijker gelezen kunnen worden.
-  Spraakfunctie: neem de tekst beter in je op door hem te horen. De webpagina’s, instructies en uitleg van de oefeningen kan je laten voorlezen. Dit geldt ook voor de te typen teksten van reis 1 t/m 11. Vanaf reis 12 wordt de te typen tekst niet meer voorgelezen. Je werkt hier met een open tekstverwerker en gaat de praktijk nabootsen.
-  Ook kan het normfoutenpercentage worden aangepast, zodat de cursist met meer fouten en goede inzet toch voldoendes haalt en daardoor gemotiveerd blijft typen. Vermeld ons dan wel, aan het begin van de cursus, dat je dyslexie hebt en ook of je het licht, middel of zwaar hebt.
- Er zit op de oefeningen geen tijdbeperking. Dit zorgt voor een extra ontspannen gevoel tijdens het typen.

Cursus en cursusdoel

Verloop van de cursus

Als een cursist (na of tijdens de proefles) de cursus heeft besteld, ontvangt deze een welkom en bevestiging van deelname per mail. Na het voldoen aan de gestelde voorwaarden van deelname, wat blijkt uit de betaling van het cursusgeld, ontvangt de nieuwbakken matroos het welkom-aan-boord pakket. Hierin zitten lesmaterialen en een verrassing.

Tijdens de reizen op zee ontvangt de matroos steeds beoordelingen over zijn/haar werk. Ook voor ouders/verzorgers is dit in te zien door te klikken op de knop Reisresultaten. Deze knop wordt tijdens de cursus zichtbaar na het inloggen.

Aan het einde van het Avontuur op zee doet de matroos examen en na slagen hiervan ontvangt hij/zij het Diploma Computertypen en wordt bevorderd tot matroos der eerste klasse!

Opbouw cursus

Allereerst leer je het toetsenbord aan en ga je je typsnelheid verhogen door het typen van gewone teksten en vaardigheidsteksten. Daarna volgen de examenwerkstukken en de examentraining, waardoor je goed voorbereid examen kunt doen. Je dient aan het eind van de cursus te voldoen aan de examennorm: tot en met reis 22 gemaakt en voor elk van de 3 proefexamens gemiddeld een voldoende gehaald voor de netheidsoefeningen. Voor de vaardigheidsoefeningen dien je gemiddeld minimaal 100 netto aanslagen per minuut te halen, tenzij je de dyslexievariant doet. Met behulp van het zeerooster houd je je cursusvoortgang goed in de gaten. Maak je 1 reis per week dan ben je dus 22 weken bezig. De meeste matrozen doen het zo.

Cursusdoel

Het doel van de cursus is het met tien vingers blind leren bedienen van een toetsenbord. Je kijkt daarbij naar één punt': de tekst die je moet typen. Je zult zo sneller en met meer gemak kunnen werken. Bij 'kijkend' typen (afwisselend kijken naar je beeldscherm en je toetsenbord) worden je ogen en nek overbelast, wat slecht is voor je gezondheid. De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma.

Examen

Diplomagarantie

Ben je aan het einde van je Type-Ocean avontuur gekomen en ben je voor alle 3 de proefexamens geslaagd, dan doe je examen voor het landelijk erkend diploma Computertypen. Had je voor je reizen steeds voldoendes? Dan kan het haast niet anders of je slaagt! Is dit onverhoopt niet zo, dan mag je gratis herkansen. Afgelopen jaar slaagde weer 100 %!

Geslaagd!

Je slaagt als je voor de netheidsoefening een voldoende haalt en aan één van de diplomaniveaus voldoet.

Niveaus Diploma computertypen

Je hoogste vaardigheidsscore bepaalt je niveau:

- niveau A: tot 100 netto aanslagen per minuut (alléén bij de dyslexievariant!)  
- niveau B: 100 tot 149 netto aanslagen per minuut
- niveau C: 150 tot 199 netto aanslagen per minuut
- niveau D: 200 en meer netto aanslagen per minuut

Over ons

Over ons

Type-Ocean is een product van Instituut Van den Heuvel. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring in het lesgeven van typen op (basis)scholen. Onze lesmethode leert de lettertoetsen aan volgens een door ons ontwikkelde en inmiddels jarenlang beproefde speciale cross-around, a-symmetrische methode, waardoor cursisten veel minder verwisselingsfouten aanleren. En dus foutlozer en sneller leren typen. Wij leiden op tot een landelijk erkend diploma.  Wij hebben met plezier al vele duizenden tevreden cursisten lesgegeven met goede resultaten!

Waarom Type-Ocean

Gezinsstapelkorting

Aantrekkelijke gezinsstapelkorting. Voor gezinnen die vanaf 1 januari 2015 een tweede of volgend kind aanmelden, geldt onze gezinskorting. Bij deze stapelkorting krijgt het tweede kind dat onze cursus Type-Ocean volgt 10 % korting, het derde kind 20 %, vierde 30 %, vijfde 40 %, zesde 50 %, enz. Na inschrijving wordt de korting zo snel mogelijk teruggestort.

Online typcursus

Wel zo gemakkelijk! Je kunt overal werken waar een computer is met internetverbinding. Het examen wordt thuis gemaakt. Bij de Scholenversie vindt het examen plaats op de laatste lesbijeenkomst of thuis als je de cursus eerder doorgewerkt hebt.

Heldere uitleg

Op methodisch/didactisch verantwoorde wijze wordt de cursist het toetsenbord aangeleerd volgens het 10 vingersysteem blindtypen. De af te leggen bewegingsbaan van elke nieuwe letter wordt duidelijk uitgelegd en voorgedaan door middel van animaties: handbewegingen die de letteraanslag voordoen. Zaken als blindtypen, in regelmaat en sneller typen worden eenvoudig en helder verteld. Deze animaties zijn, tijdens het aanleren van het toetsenbord en wanneer de cursist daar behoefte aan heeft, op te roepen.

Individuele begeleiding

- De hoeveelheid oefenstof wordt afhankelijk van de geplande typmomenten van de individuele cursist bepaald. 
- De ritmenormering past zich aan de cursist aan. De cursist gaat op eigen typsnelheid, wat betreft aanslagen per minuut, door de leerstof heen.
- Het zeerooster zorgt voor een individuele cursusplanning, die aangepast kan worden aan de wensen van de cursist. De (goede) voortgang van de cursus wordt overzichtelijk weergegeven.
- Een matroos met dyslexie kan gebruik maken van de dyslexievariant.  

Goede methode

De nieuwe letters worden cross around via de a-symmetrische methode aangeleerd. Bij het aanleren van de letters volgens de a-symmetrische methode wisselen de hand en vingers steeds af. Dit om het "aanleren" van verwisselingsfouten te voorkomen.

Letteranimaties

Bij elke nieuw aan te leren letter wordt deze vooraf gegaan door een animatie van die nieuwe letter. De handbeweging naar de nieuwe letter wordt een aantal keren op het scherm getoond, zodat de cursist ziet wat de goede handbeweging is. Verkeerde handbewegingen worden zo voorkomen of afgeleerd. Ook tijdens het verloop van de cursus kan via de knop Letteranimaties altijd even gekeken worden hoe een bepaalde toets aangeslagen wordt.

Letter vooroefenen

Na een letteranimatie wordt de bewegingsbaan van elke nieuw aan te leren letter vooraf aan een oefening met deze nieuwe letter door de cursist 1 minuut "voorgeoefend".  Het programma reageert dus 1 minuut niet. Pas daarna verschijnt de oefening en kan er getypt worden. Dit vooroefenen noemen we droogoefenen.

Letter droogoefenen

De cursist maakt de handbeweging naar de nieuw aan te leren toets. Hij raakt hem in het midden met de juiste vinger aan en hij zegt zacht of hard☺in zichzelf de naam van de letter. Hiermee koppelt hij in zijn hoofd de beweging naar de letter aan de letter zelf, waardoor het typen een automatisme wordt. Hierdoor leert hij de beweging makkelijker, sneller en beter aan. Het bevordert foutloos typen.

Goed blindtypen

Dit doe je door naar 1 punt te kijken. Gebruik hiervoor je blindkap en oefen de letters droog wanneer dat aangegeven wordt. Dit kan je ook doen als je een letter niet meer zo goed weet aan te slaan.

Ritmeoefeningen

Deze hebben als doel dat de cursist regelmatig leert typen en door de herhaling de plaats van de aangeleerde letters en de beweging ernaar toe beter onthoudt. Dit zorgt voor een veel hogere snelheid aan het eind van de cursus.

Ritmevermelding

Bij de resultaten wordt vermeld hoeveel ritmefouten er getypt zijn. Deze tellen ook mee voor de totaalscore. Dit is een extra stimulans om in strakke regelmaat te typen.

Motiverende en verantwoorde lesstof

De cursus is in een speelse vorm gegoten. De cursist maakt als matroos een tocht in 22 reizen met een duikboot over de oceanen en beleeft veel spannende avonturen. Ook de examenwerkstukken hebben leuke teksten en zijn praktijkgericht met proza, brief of rapportering en vaardigheidsoefeningen. Alle teksten hebben een verantwoorde inhoud.

Voldoende oefenstof

Vanaf reis 1 mag elke matroos de oefeningen extra oefenen tot wel maximaal 4 keer. Hierbij telt de hoogst behaalde score als resultaat. Dit extra oefenen hoeft niet, maar zorgt er wel voor dat de individuele typvaardigheid hoger wordt.

Nauwkeurig werken

De backspace toets is tot en met reis 11 niet geactiveerd. De cursist kan niet verder, voordat hij/zij de juiste letter heeft aangeslagen. Dit zorgt voor een extra nauwkeurig aanleren van de bewegingsbanen naar de letters.

Efficiënt werken

In reis 1 tot en met 11 worden goed getypte letters in groen en fout getypte letters in rood getoond. Fouten kunnen zo snel gezien en voortaan voorkomen worden. Onze manier van werken heeft goede resultaten als gevolg: elk jaar een slagingspercentage van 100 %!

Regelmatige rapportage

De matrozen krijgen direct na elke oefening en aan het eind van elke reis hun resultaten te zien. De reisresultaten kunnen door matrozen en ouders/verzorgers voor of na het typen van de dagtaak ook bekeken worden onder de knop Reisresultaten. U kunt op deze manier de voortgang van uw kind meebeleven. Elke maand krijgt elke matroos (en ouder) een voortgangsrapportage gemaild. Bij stagnatie van de cursus worden matrozen en hun thuisfront hierover ook geïnformeerd.

Aandacht voor gezondheid

Blind typen zorgt niet alleen voor hogere snelheid en ontspannener typen. Het voorkomt ook overbelasting van oog- en nekspieren. Daarnaast besteden wij uitgebreide aandacht aan ergonomische gezondheidsaspecten als lichaamsafstand tot toetsenbord en scherm, de lichaamshouding op de stoel, de arm- en handstand. De blindkap (blindbox) over de handen en het droogoefenen van de letters helpen om goed blind te leren typen. Wat betreft de mentale gezondheid zorgt een vaste dag van rust (zondag) ervoor dat er wekelijkse ontspanning in het typhuiswerk plaats kan vinden. Er hoeft niet getypt te worden.