Disclaimer – Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Instituut Van den Heuvel niet instaan voor de effectieve werking van deze site op jouw computer. Instituut Van den Heuvel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Instituut Van den Heuvel kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Instituut Van den Heuvel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Copyright

Het is niet toegestaan de op deze internetsite gepubliceerde teksten verder te verspreiden zonder bronvermelding én toestemming van Instituut Van den Heuvel. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.

Privacy verklaring

Instituut Van den Heuvel hecht grote waarde aan het respecteren van de privacy. Daarom wordt persoonlijke informatie, die aan Instituut Van den Heuvel verstrekt is, zeer vertrouwelijk behandeld. Gevraagde gegevens zijn nodig om de cursus optimaal te laten verlopen. Deze gegevens worden gebruikt om te kunnen werken aan de typcursus, voor rapportage via mail of telefoon over de voortgang van de cursus naar ouder(s)/verzorger(s) en cursist, en voor het drukken van het diploma en eventueel verzenden hiervan naar het thuisadres.

Zij worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij verkopen of verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden en zullen dat ook nooit doen, tenzij Instituut Van den Heuvel daartoe wettelijk verplicht is. De cursistgegevens worden uiterlijk een jaar na afloop van de cursus verwijderd.